• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

تقابل منطق قدیم وجدید

موجودی: 1 در انبار
75,000 تومان

تقابل منطق قدیم وجدید

جستارهایی مقایسه ای در فلسفه منطق

نویسنده: هنری ویچ

مترجم: دکترآرش جمشیدپور

قیمت:75000تومان 

نوبت وسال چاپ:دوم 1402

1 در انبار

مقایسه

هنری بابکاک ویچ،منطق دان ارسطویی_توماسی معاصر_مفاهیم و مسائل فراموش شده منطق قدیم را بار دیگر به صحنه می آورد ویادآوری می کند که روزگاری منطق دانان نگاه دیگری به مفهوم،گزاره،استدلال،حمل،هستی مندعقلی،صورت،ماده،قصدیت،و… داشتند دیدن این دو نظام منطقی درآینه یکدیگر شناخت دقیق تر ویژگی های هریک را ممکن می کند.

تقابل منطق سنتی و منطق جدید یکی از مباحث فلسفی_ منطقی گرم و پرشوری  بود که در نیمه اول قرن بیستم در میان مدافعان این دو نظام منطقی درگرفته بود.