سبد خرید شما خالی است!

درباره کتاب: پی‌ یر بوردیو، استاد کرسی جامعه‌ شناسی در کلژدوفرانس، رییس مؤسسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس و موسس نشریه پژوهش ‌نامه علوم اجتماعی است که، به عنوان یک نظریه ‌پرداز، در دانشگاه های معتبر آمریکا، آلمان و ژاپن تدریس کرده است. او صاحب تألیفاتی است که بعضی از آن‌ها به آثار کلاسیک در جامعه ‌شناسی و مردم‌ شناسی تبدیل شده است. بوردیو در این کتاب، که آن را عصاره فعالیت علمی خود می‌داند، گزارشی از بنیادی‌ ترین نظریه‌ پردازی‌های خود را عرضه می‌کند. نویسنده می‌کوشد به این سؤال که نظام اداری، نظام حقوقی، نظام آموزشی ... چگونه ساختارهای مطلوب دولت را بازتولید می‌کنند، پاسخ دهد. به عقیده او «باور رایج» که نقطه مقابل تحلیل علمی است، باعث به رسمیت شناخته شدن رشته‌ای از امور به عنوان امور عام، عقلانی و طبیعی می‌شود. بر همین مبنا، او عاملان اجتماعی را سوژه‌های آگاه آزاد نمی ‌داند و برای علم شناخت اجتماع، دلیل متکی به عمل را از عمل متکی به دلیل برتر می‌نشاند.
v